Procedura

bezpiecznej organizacji pracy w Niepublicznym Anglojęzycznym 
Przedszkolu Montessori Kajtuś w Rybniku w związku z Covid-19,
z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

I. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie zasad bezpiecznego funkcjonowania placówki w czasie epidemii COVID – 19, postępowania z dziećmi i pracownikami potencjalnie zakażonymi COVID- 19 oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. Procedura skierowana jest do wszystkich pracowników oraz rodziców i opiekunów dzieci.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Ze względu na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona liczba grup i liczebność grupy przedszkolnej. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30. W przedszkolu funkcjonują  grupy mieszane ( dzieci w różnym przedziale wiekowym).

2.Pierwszeństwo w korzystaniu z usług przedszkola mają dzieci rodziców pracujących, a szczególnie  w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. O zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem poinformować dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka kierując się liczbą dzieci przebywających w przedszkolu, dla których jest w stanie zapewnić bezpieczne warunki pobytu zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

4. Zabrania się przynoszenia do przedszkola z domu zabawek innych przedmiotów oraz wynoszenia przedmiotów z przedszkola.

5. Przedszkole zapewnia częste wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję sprzętów, zabawek, z którymi mają styczność dzieci oraz częste mycie rąk wodą i mydłem zarówno przez dzieci jaki wszystkich pracowników przedszkola.

6. Dzieci korzystają w przedszkolu z posiłków na dotychczasowych zasadach.

7. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

8. Nie organizuje się spacerów i wyjść poza teren przedszkola.

9. Ogranicza się przebywanie na placówce osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.

III. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zabrania się  przyprowadzać dziecko do przedszkola.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m oraz dokonania zgodnie z instrukcją dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola i założenia maseczki na usta i nos.

5.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni. W szatni może przebywać jednocześnie 1 rodzic ze swoim dzieckiem. Należy sprawnie przygotować dziecko do wejścia na salę i opuścić szatnię aby nie blokować możliwości wejścia do przedszkola innym rodzicom przyprowadzającym dzieci.

6. Dziecko należy przekazać/ nauczycielowi w wyznaczonym miejscu – “drzwi  szklane na  korytarzu”.

7. Dziecko należy odebrać z przedszkola w drzwiach korytarza i sprawnie opuścić szatnię aby nie blokować możliwości wejścia do przedszkola innym rodzicom odbierającym dzieci.

 

IV. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA DZIECKA WIRUSEM COVID-19

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące przejawy choroby ( podwyższona temperatura 37°C, uporczywy kaszel, duszności) należy natychmiast odizolować je od pozostałych dzieci i pracowników przedszkola  i niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola, rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

2. Miejscem izolacji jest pracownia Montessori – sala nr 12 . Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony indywidualnej ( maseczka, przyłbica, fartuch z długim rękawem, środek do dezynfekcji).

3. Dziecko przebywa w tym pomieszczeniu do czasu przekazania go rodzicowi pod opieką pracownika wyznaczone przez dyrektora przedszkola.

4. Osoba towarzysząca dziecku jest zobowiązana do zachowania szczególnych środków ostrożności  z wykorzystaniem maseczki osłaniającej usta i nos, przyłbicy, fartucha z długim rękawem, środków do dezynfekcji).

5. Przekazanie dziecka rodzicom następuje przy wejściu głównym przedszkola.

6. Miejsca, w których przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe, zabawki.

7. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem podejrzanym o zakażenie wirusem sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie i miejscu, w którym przebywało dziecko.

8. O zdarzeniu dyrektor przedszkola powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

 

V. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA PRACOWNIKA WIRUSEM COVID-19

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów nie należy przychodzić do pracy. Należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod 999 lub 112  i poinformować, że istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem.

2. Jeżeli w trakcie pracy pojawią się niepokojące przejawy choroby ( podwyższona temperatura 37°C, uporczywy kaszel, duszności) należy natychmiast odizolować pracownika od pozostałych pracowników przedszkola i dzieci oraz niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola.

3. Miejscem izolacji jest pracownia Montessori – sala nr 12. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony indywidualnej ( maseczka, przyłbica, fartuch z długim rękawem, środek do dezynfekcji).

4. Opuszczenie miejsca pracy następuje przy wejściu głównym do przedszkola.

5. Miejsca, w których przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe, klamki, poręcze, uchwyty z zachowaniem środków ostrożności ( maseczka, rękawiczki jednorazowe).

6. O zdarzeniu dyrektor przedszkola powiadamia stację sanitarno –epidemiologiczną w Rybniku i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń, ustala czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7. Dyrektor przedszkola sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie i miejscu, w którym przebywał pracownik podejrzany o zakażenie .

VI. PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. W przedszkolu obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania kuchni przedszkolnej określone księdze HACCP.

2. Pracownicy kuchni dochowują szczególnej ostrożności w zachowaniu zabezpieczenia epidemiologicznego przez stosowanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

3. Pomoc kuchenna  jest odpowiedzialna za utrzymanie higieny, mycia i dezynfekcji kuchni, naczyń stołowych oraz sztućców. Dezynfekcji dokonuje się przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego oraz w miarę potrzeb.

4.Pomoc kuchenna jest zobowiązana do mycia detergentem opakowań produktów dostarczonych do kuchni.

5. Naczynia i sztućce należy każdorazowo myć i wyparzać w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C.

6. Wydawanie posiłków przebiega bez kontaktu pracowników kuchni z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

7. Pojemniki z posiłkami na salę dostarcza pomoc nauczyciela, rozdaje posiłki dzieciom i zbiera brudne naczynia po zakończonym posiłku.

9. Po każdym posiłku sale gdzie spożywano posiłek pomoc nauczyciela dokładnie wietrzy, myje  i dezynfekuje powierzchnie stolików.

VII. DEZYNFEKCJA I WIETRZENIE POMIESZCZEŃ

1. Z sali i pomieszczeń, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować.

2. Codziennie pracownik obsługi przeprowadza gruntowne sprzątanie sali zabaw z użyciem detergentów i dokonuje dezynfekcji sprzętów zabawek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, klamek, włączników. .

3. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

4. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym, po skorzystaniu z niego przez grupę, jest każdorazowo czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekowany przez pracownika obsługi.

5. Dezynfekcja dostępnymi na placówce środkami powinna być przeprowadzana z ścisłym przestrzeganiem zaleceń producenta używanego środka znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

6. Osoba przeprowadzająca dezynfekcję jest zobowiązana do ścisłego przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7. Pracownik obsługi przeprowadza bieżącą dezynfekcję toalet ( co najmniej 2 raz dziennie).

8. Dyrektor przedszkola przeprowadza monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów stolików, klawiatur, włączników.

 

Dyrektor

Barbara Jarzyna